Vort, teksty z marca 2010 roku

9 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Racząc dziec­ko cien­kim pa­sem w młodości, ho­duje­my so­bie grubą pętlę wokół szyi na starość. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 21 marca 2010, 15:48

Pas­ja ko­biece­go ciała mapą do ab­so­lutu rozkoszy. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 18 marca 2010, 14:04

Fun­da­men­tem zro­zumienia ewo­luc­ji jest jej ciągły rozwój. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 17 marca 2010, 18:33

* * *

Sios­tro proszę po­dać mi
Włas­ne kwa­sy żołądkowe
Prze­piję pa­ni nagością
Na re­cep­cie na­pisa­no pod dyk­tando ustne
„Cho­ry na złudzenia,
Cier­piący na pustkę”

Szpi­tal też niepełny
Krąży mi po głowie sufit
Biel mlecznych pier­si siostry
Czerń mej spermy
Chlor łazien­ko­wych jęków
Czer­wień ut­ra­conej krwi
W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 marca 2010, 04:38

Witaj ziemio

Wi­taj dum­na krew­kich wojen
Wi­taj kształtów uwielbiana
Ty niewin­na każdym znojem
Wi­taj drżąca law rozlana

Ćwiar­to­wana, rozbierana
Wi­taj zgasła i błyszcząca
Ziemia my­ta krwią żołnierzy
Całowa­na z ust moździerzy

Ile lat masz oj­czyzn matko
Pełna kwiatów, cier­ni trwała
Wi­taj tęskna zry­ta gładko
Kiedyś trum­no me­go ciała... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 marca 2010, 09:13

Życie jest tak niep­rze­widy­wal­ne i cieka­we, że po śmier­ci, spróbuję urodzić się raz jeszcze. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 10 marca 2010, 10:11

Me anioły

Ru­tynową dob­roć złamali
Wyr­wa­no im skrzydła
Naz­wa­no upadłymi nielotami
Była bitwa...

Niebo pękło
Piekło klękło
Ob­raz zwierząt w pełnym biegu
Jas­nej dro­gi wprost do gniewu

Sa­mi w sobie
Aniołowie
Tyl­ko w noc­nej samotności
Piep­rzą się w mej głowie
Pięknie aż po kości 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 marca 2010, 09:23

Powrót na piedes­tał zaz­wyczaj wy­maga zep­chnięcia ko­goś z naj­wyższe­go stołka. 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 4 marca 2010, 19:51

Wier­sze są do­wodem oso­bis­tym poety. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 1 marca 2010, 20:58

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]