Vort, teksty z sierpnia 2009 roku

22 teksty z sier­pnia 2009 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Wy­lewa­my tą samą krew, od­dycha­my tym sa­mym po­wiet­rzem, a różni­my się tak, że tyl­ko dać nam powód i naj­chętniej byśmy się pozabijali. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 31 sierpnia 2009, 14:40

Bóg mu­siał mieć wy­soką gorączkę, kiedy tworzył świat. Te­raz wszys­cy cier­pi­my na życie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 sierpnia 2009, 14:13

Ważniej­sze jest ja­kimi jes­teśmy ludźmi, niż to, ja­kie no­simy sym­bo­le na piersiach. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 sierpnia 2009, 21:51

Cza­sem sa­mot­ność ma dob­re stro­ny. Le­piej bo­wiem pat­rząc się ra­no w lus­tro, zo­baczyć tyl­ko jedną smutną twarz. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 sierpnia 2009, 23:28

Kochać ko­goś, a równocześnie nie być kocha­nym - przew­rotność sys­te­mu, które na­zywa się życie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 sierpnia 2009, 14:37

Czy można ujarzmić miłość na ot­wartym ser­cu pisaną? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 sierpnia 2009, 09:10

Mężczyz­na na początku zaw­sze będzie oce­niał ko­bietę po wyglądzie, ale nie po­winien na pod­sta­wie zew­net­rznych wa­lorów oce­niać jej wnętrza. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 sierpnia 2009, 19:21

Przez 5 dni Bóg tworzył świat. Szóste­go zmaj­stro­wał swoją naj­większą klęskę - człowieka. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 sierpnia 2009, 09:12

Naj­gor­sza jest sa­mot­ność, która przychodzi po naj­lep­szej miłości. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 sierpnia 2009, 14:10

Stałem się twar­dym tak, jak zbu­dowało mnie życie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 18 sierpnia 2009, 14:48

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]