Vort, teksty z września 2009 roku

15 tekstów z września 2009 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Nie lu­bię słowa "muszę", nie cier­pię stwier­dze­nia "bo tak wy­pada" i jes­tem prze­ciw­ko zda­niu "to się nie uda". 

myśl
zebrała 117 fiszek • 28 września 2009, 23:09

Jeżeli wy­rosną ci skrzydła, nie myśl od ra­zu, że idziesz do nieba. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 września 2009, 20:38

Życie da­ne jest nam za dar­mo. Całej reszty mu­simy się nau­czyć wraz z pier­wszym oddechem. 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 26 września 2009, 21:32

Ziemia to naj­większy pub na świecie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 września 2009, 20:26

Nie ce­nię ani siebie, ani ni­kogo za wy­soko, nie znając je­go wartości. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 września 2009, 21:23

Każda chwi­la uzu­pełnia mnie emocją do­dat­nią lub wy­sysa z duszy za­pasy życia gro­madzo­ne przez la­ta. Wierzę, że pro­ces po­zytyw­ny można zat­rzy­mać przyj­mując po­całun­ki z ust ukocha­nej kobiety. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 września 2009, 19:32

Nie ma dwóch iden­tycznych ludzi na świecie, ale po­dobieństwo pot­ra­fi wys­traszyć na śmierć. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 18 września 2009, 17:28

Obojętność jest maską, za którą cho­wa się strach lub zawód. Ewen­tual­na niechęć wy­nika z połącze­nia obydwu. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 września 2009, 16:46

Reani­mac­ja uczu­cia prze­ważnie wbi­ja os­tatni gwóźdź do trum­ny. Le­piej po­zos­tać przy­jaciółmi, niż być od­wróco­nymi do siebie ple­cami, mi­mo trzy­mania się za ręce. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 14 września 2009, 20:58

Miłość umie zwy­ciężać, ale od­ległość pot­ra­fi ją pokonać. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 września 2009, 18:41

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]