Vort, myśli

91 tekstów (myśli) – auto­rem jest Vort.

Nie ma szans, żeby kto­kol­wiek przeżył wy­padek zwa­ny życiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lipca 2017, 09:36

Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 maja 2016, 07:00

Gorzka nieśmier­telność jest gor­szym dziec­kiem krótkiego życia ze nieza­pom­niany­mi momentami. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 listopada 2014, 16:40

Czy tych sa­mych dążeń ho­mo umysły? Dziec­ko win­ne być wycho­wane przez oboj­ga płci pomysły 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 sierpnia 2013, 23:40

Wolę być dla ko­goś wszys­tkim, niż dla wszys­tkich tyl­ko fragmentem. 

myśl dnia z 26 czerwca 2013 roku
zebrała 95 fiszek • 14 stycznia 2012, 05:28

Gorączka sa­mot­ności: cho­rować na nieuf­ność do in­nych i kaszleć bra­kiem wiary w siebie samego. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 grudnia 2011, 12:48

Przez­nacze­nie jest ułomną wiarą w coś, w co ludzie chcą/muszą/pragną wie­rzyć, by nie czuć, że tak nap­rawdę i tak od nich za­leży to, co zro­bią z włas­nym życiem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 grudnia 2011, 14:26

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 grudnia 2011, 05:26

Każdy z mężczyzn ma pi­lota, różni ich jed­nak je­go zasięg. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 sierpnia 2011, 08:51

Życie wraz z upływem cza­su ma co­raz większą wartość. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 lipca 2011, 20:41

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]