Vort, strona 2

150 tekstów – auto­rem jest Vort.

Piekło z temperaturą na plusie

Czer­wień nieba poparzyła
Pa­lonej skóry kości słone
Ro­gi w og­niu pomieszane
Ludzkie jęki
Ból roz­padły woła promienieje
Mroczny ścis­ka bat
Prącie w dłoń czy ust
Po­mie­sza­ny ob­licza grymas
Płomień stra­wi i na nowo
Z mięsem spadnie
Ob­nażonej duszy ślad
W kot­le mit
Jak­by przyoz­do­bić w strach
Piekło po­malo­wać krwią
Już nie warto
Szyb­ko krzepnie...

2016.01 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 stycznia 2016, 00:21

Niebo koloru posępnej czerwieni

Bóg nad wężem
Zas­sał jad gardła jego
Wplótł jabłoni gałęzie
Przyszłych sa­mobójców gaj
Ko­bietę by z żebra
Wyłonić jej żądze smakowite
Bo Adam w narkozie
Łap złożonych do modlitwy
Pier­wszy pacjent
Dru­gi będzie martwy
Prym nieśmier­telnych kłamstw
Eden zag­rzmiał tru­pią chatą
Wszak to tru­my taśmowo
Wśród za­wie­dzionych westchnień
By­wają częściej
Niż radość...

2016.01. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2016, 23:56

Protest przeciwko Tobie mój zapomniany kwiecie

Była emoc­ja ciem­nych włosów trawiona
W us­tach umie­szcza­no wy­miar ciszy
Za­pom­nij o swoim wczo­raj­szym upad­ku
Trwaj wie­cznie niech krzyk cię usłyszy
Nie można bez­karnie i w nasącze­niu
To­pić się falą miałkiego złudze­nia
Wszak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 grudnia 2015, 15:38

Styczeń skorzystał z ułaskawienia

Dra­pie jątrzy domaga
A jest do­piero wczoraj
Maśla­na ciemność
Jut­ro nie zamierza
Dać zap­ro­sić się na ciało
Choć przyjemność

Proszę o wino
W te sa­me us­ta wlać
Krzyczę o wol­ne­go siebie
Ja­kież to podniosłe
Kiedy niemo się upada
Twarzą w ziemię

Nie ma kruków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 grudnia 2015, 19:50

Grudzień egzekucją do odrodzenia

Raz na trzydzieści sześć
Za­bar­wionych jesienią
Chciała być wolna
Umarła szybciej
Niż pa­miętać zdołałem
Krótka forma

Wy­sokiej próby
Tyl­ko w lo­cie można
Było od nowa
Ba­lan­sując ogniem
Zbiera­ne z ust pocałunkiem
Os­tatnie słowa

Jak spa­lone łzy
Krop­le z ud spływały
By im zapobiec
W pół do długiej żądzy
Kruchą wiarą
Nędzny jej koniec

Czar­ne włosy
Język za kra­tami
Sa­mej siebie
Dla mnie kara
Do widzenia
Przez powieszenie...

2015.12 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2015, 20:44

Listopad uwikłany w zapach ostatniej kobiety

Znałem kiedyś Twe ciało
Gościłem w swoich ramionach
Moim prag­nieniem pachniało
Tworzyłem w poez­ji utworach

Lecz wte­dy gdy ser­ce uśpione
Jak dzwon za­biło w mej piersi
W stra­cenie zos­tało wrzucone
Szu­bienicą naj­gor­szej powieści

Ogień świecy tak wiotki
Spa­lił i szar­pie wnętrzności
Twój od­dech gorący i słodki
W mym łożu już nie zagości

W dłoniach pieścić nie zdołam
Twych włosów burzę jedwabną
Wyb­rałaś drogę samotną
Gdy mo­ja w dół prostą zapadnią

2015.12. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 grudnia 2015, 23:07

Pażdziernik wypłynął z otwartej rany

Z lin roz­wie­szo­nych cieni su­fit mrocznym osnuł
Na­leżało już wte­dy wy­pić wi­no, krzyczeć czule
Ot­worzyć ok­no, wyf­runąć miękkim wyskokiem
W półbiegu prze­toczyć krew tęskną tętnic

Ale sko­ro deszcz za­raził chod­nik potokami
Usiłując wo­dos­pa­dy z krawężników zrzucać
Nie można [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 listopada 2015, 21:40

Do ciebie list pisałem - początek

Do ciebie list pi­sałem za­nim spłonął
Nie pa­miętam zruj­no­wanych zdań
Objętych roz­grza­nych ud metaforą
Gęstych włosów i języków drgań
Za­raz po wi­nie w kielichu schowanym
Z dłoni do ust uk­radkiem wlewana
Barwą oleis­tej czer­wieni wypijanym
Na ciele roz­kosz tańcem trwała

Gdy głębo­ko mnie poznawałaś
W naszym łożu czas odpłynął
Zwro­tek w us­tach mych szukałaś
Z bez wsty­du pod­niesioną kurtyną
Ba­las­tem pożąda­nia na gra­nicy cienia
Nad­chodziło, gdy na skórze nad ranem
Spo­koj­nie z ocze­kiwa­nego spełnienia
Za­nim zgasło, do ciebie list pisałem... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 listopada 2015, 18:52

Nie chodzi o miłość, która nie nad­chodzi. Chodzi o tę, której się nie ro­zumie, że już jest. 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 14 listopada 2015, 13:10

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 26 grudnia 2014, 21:23

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]