Vort, strona 4

150 tekstów – auto­rem jest Vort.

"Komuś w drogę teraz"

Z szybą jej do twarzy
Przy­lepiona w autobusie
Znosi
Słońce, od­wra­cany wzrok
Punktualnie
Wsiadam w uciekający linii
Sto pięćdziesiąt ileś smok mechaniczny
Sko­ro uciekł
Można w ław­ce się zatopić
Na przys­tanku przecież
Zbiórka zas­pa­nych pasażerów
Oprócz nieza­dowo­lonych tuzów
Ktoś w rozkładzie zanotuje
Spóźnione o mi­nutę całego życia spotkanie... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 sierpnia 2012, 22:09

Orzechowa płaszczyzna

Zjeść siebie pałaszując
Ob­li­zując kości
I zos­ta­wić resztki żując
Sy­tych obłas­ka­wić kłamstwem
Kiedyś było pewnie
Teraz
Po­tok słów zepsuty
Le­piej czer­pać z warg przyjaciół
Słuchać póty
Może prawdę kłów krytyki
Sprze­dać miłość za srebrniki
Po co wie­rzyć w ust pewności
Kiedy us­ta pewność [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 lutego 2012, 22:11

Wolę być dla ko­goś wszys­tkim, niż dla wszys­tkich tyl­ko fragmentem. 

myśl dnia z 26 czerwca 2013 roku
zebrała 95 fiszek • 14 stycznia 2012, 05:28

***

Na płycie ciem­nej położę
Ja­ko żywy ogień serce
Blis­ko kwiatów poległych
Obok zniczy w rozterce

Noc ok­ry­je płaszczem
Deszcz tęskny­mi łzami
Tych co na cmentarzu
Le­gity­mują klepsydrami...

2012 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 11 stycznia 2012, 14:22

Gorączka sa­mot­ności: cho­rować na nieuf­ność do in­nych i kaszleć bra­kiem wiary w siebie samego. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 grudnia 2011, 12:48

Przez­nacze­nie jest ułomną wiarą w coś, w co ludzie chcą/muszą/pragną wie­rzyć, by nie czuć, że tak nap­rawdę i tak od nich za­leży to, co zro­bią z włas­nym życiem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 grudnia 2011, 14:26

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 grudnia 2011, 05:26

Każdy z mężczyzn ma pi­lota, różni ich jed­nak je­go zasięg. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 sierpnia 2011, 08:51

Do Monique

Ob­ra­zu mi swe­go szczędzisz dla draki
Sza­leństwa ob­nażam oczu przekrwienie
I spać po no­cach, nie sposób jednaki
Oz­nak mi­zer­ności, ser­ca bi­cia drżenie

Sunę wraz z wiat­rem spo­jony niebytem
Słońce ucie­czką w cień cza­su zabawiam
Deszczem ob­my­wam słowa ukryte
Których [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 lipca 2011, 21:24

Życie wraz z upływem cza­su ma co­raz większą wartość. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 15 lipca 2011, 20:41

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]