Vort, teksty z października 2009 roku

13 tekstów z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest Vort.

Gdy odejdę, Bóg osądzając mo­je grzechy spad­nie z krzesła na chmur podłogę... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 31 października 2009, 06:04

Nie zaz­droszczę tym, co darzą się miłością pewną i ciepłą. Nie narze­kam, bo są sa­mot­niej­si ode mnie, spędzający każdą noc z deszczem za ok­nem. Mo­je wy­pośrod­ko­wanie, choć nie ideal­ne, jest jak kom­pro­mis ser­ca z rozsądkiem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 października 2009, 17:48

Wszys­tko ma swój cel, dopóki nie jest przejaskrawiane. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 października 2009, 17:33

Cza­sem dro­ga na sam szczyt jest możli­wa tyl­ko i wyłącznie po upad­ku, lecz niektórzy po­win­ni no­sić li­ny za­bez­pie­czające, gdyż za dużo ra­zy lądują na sa­mym dnie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 października 2009, 18:25

Z krzy­kiem się rodzi­my, od­chodzi­my w ciszy. Naj­ważniej­sze jed­nak w trak­cie życia jest to, by nie dos­tra­jać się do każdej nu­ty, jaką nam zagrają. 

myśl
zebrała 94 fiszki • 23 października 2009, 15:13

Gdy umrę, wy­mienią mi dowód oso­bis­ty na mar­mu­rową in­formację na gro­bie w niez­na­nym miej­scu. I uzu­pełnią da­ne o nową datę, je­dyną, której nie chcę znać. Może po­pie­szczą języ­kiem znicza. 

myśl dnia z 31 października 2012 roku
zebrała 145 fiszek • 20 października 2009, 17:50

Ład nie zaw­sze jest wykład­ni­kiem ułożone­go człowieka. Je­go emoc­je mogą być jak wy­sypis­ko śmieci położone obok porządnie wys­prząta­nej ulicy. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 października 2009, 12:58

Cy­nizm da­lece idący z cza­sem za­mienia się w sa­mot­ność. Lub na odwrót. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 8 października 2009, 22:56

Do­dając in­nym otuchy, odej­mując im przyk­rości, dzieląc się z ni­mi wiarą w ich siłę, mnożymy swoją szlachet­ność. Pro­cen­tu­je to ułam­kiem człowieka, które­go op­ty­mizm równa się su­mie dobrobytu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 października 2009, 22:17

Ma­my w ser­cu ty­le komór i przed­sionków, a często nie pot­ra­fimy w nim zna­leźć miej­sca dla in­ne­go człowieka. 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 5 października 2009, 19:43

Vort

Kontemplując sprawy aniołów... Warto posłuchać: Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vort

Użytkownicy
U V W
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 listopada 2017, 23:13Vort sko­men­to­wał tek­st Wysokoprocentowo kochać

25 sierpnia 2017, 09:20Cris sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

25 sierpnia 2017, 09:01Vort sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 11:30onejka sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 10:36meedea sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:49Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]

14 lipca 2017, 09:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie ma szans, żeby [...]